دوره و شماره: دوره 2، پاییز و زمستان 94 - شماره پیاپی 4، مهر 1394، صفحه 67-141 
بار آتش در ساختمانهای مسکونی ایران

صفحه 99-110

سینا حاجی بیگ تهرانی؛ محمدحسن کدیور