تولید بتن پر مقاومت بر مبنای بتن پودری واکنش‌پذیر اصلاح شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 گروه مهندسی سازه و زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های گذشته تحقیقات وسیعی جهت دستیابی به بتن با مقاومت بالا انجام گرفته است. استفاده از مصالح خاص و روش‌های نوین ساخت بتن از جمله راهکارهای استفاده شده جهت دستیابی به بتن پر مقاومت است. بتن پودری واکنش‌پذیر نوعی بتن با مقاومت بالا است که مورد توجه قرار گرفته است. ساخت بتن پودری واکنش‌پذیر نیاز به مصالح خاص داشته که همواره قابل تهیه و اجرا نیست. از این روی در این مطالعه آزمایشگاهی با توجه به اصول ساخت بتن پودری واکنش‌پذیر و استفاده از مصالح محلی موجود اقدام به ساخت بتن با مقاومت بالا شده است. برای این منظور طرح‌های اختلاطی با نسبت‌های مختلف آب به سیمان و ماسه به سیمان تهیه شده و طرح های اختلاطی نیز با استفاده از میکرو سیلیس و بدون آن تهیه شده‌اند. در نهایت طرح اختلاط بهینه و اجرایی مشخص شده است. با توجه به استفاده از اصول ساخت بتن پودری واکنش‌پذیر و همچنین استفاده از مصالح محلی می‌توان از این بتن با نام بتن پودری واکنش‌پذیر اصلاح شده نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of High Strength Concrete Based on Modified Reactive Powder Concrete

نویسندگان [English]

  • Ali Heidari 1
  • Davoud Tavakoli 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Department of Structural and Earthquake Engineering, Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Recently, various researches have been undertaken on the high performance concrete (HPC). In order to obtain high strength concrete, certain materials and modern procedures are essential needs to get the result. Reactive powder concrete is a type of HPC that is under consideration of many recent works. The manufacture of HPC needs special materials that are not always accessible and applicable. However, in the present laboratory research regarding to the principles of reactive powder concrete manufacturing and using local available materials, it has been attempted to make HPC. In this view, numerous mix designs with different w/c and s/c proportions are made. The mix designs are added with and without standard amount of silica fume. Eventually, optimized and applicable mix design was obtained. According to reactive powder concrete manufacturing principles by using local materials, this type of concrete could be known as "modified reactive powder concrete".

کلیدواژه‌ها [English]

  • High performance concrete
  • Reactive powder concrete
  • Compressive Strength
  • Experimental
  • Mix design