اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمود قضاوی

مهندسی عمران- ژئوتکنیک استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/ghazavi_ma/
ghazavi_makntu.ac.ir
0000-0002-7935-1334

h-index: 13  

مدیر مسئول

دکتر سعید غفارپور جهرمی

مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

www.sru.ac.ir/ghaffarpour-fa/
saeed_ghfsru.ac.ir
0000-0002-3033-7195

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی بخشی

مهندسی عمران- سازه دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف

bakhshisharif.edu

h-index: 4  

دکتر بهروز حسنی

مهندسی عمران- سازه استاد
دانشگاه فردوسی مشهد

b_hassanium.ac.ir

دکتر علی خدایی

مهندسی عمران- حمل و نقل استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

khodaiiaut.ac.ir

h-index: 12  

دکتر محمودرضا عبدی

مهندسی عمران-ژئوتکنیک دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

abdikntu.ac.ir

h-index: 5  

دکتر احمدرضا محبوبی اردکانی

مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی

mahboubipwut.ac.ir

دکتر داود مستوفی نژاد

مهندسی عمران- سازه استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان

scholar.google.com/citations?user=WvPxST4AAAAJ&hl=en
dmostoficc.iut.ac.ir
0000-0003-1326-012X

h-index: 19  

دکتر فریدون مقدس‌نژاد

مهندسی عمران- راه و ترابری استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

moghadasaut.ac.ir

h-index: 16  

دکتر موسی محمودی صاحبی

مهندسی عمران- سازه دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

m.mahmoudisru.ac.ir

دکتر سعیدرضا صباغ یزدی

مهندسی عمران- آب استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

syazdikntu.ac.ir

h-index: 11  

دکتر امیر کاووسی

مهندسی عمران- راه و ترابری دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس

kavussiamodares.ac.ir

h-index: 9  

دکتر علی کاوه

مهندسی عمران- سازه استاد
دانشگاه علم و صنعت

alikavehiust.ac.ir

h-index: 39  

دکتر محمد علی قناد

مهندسی عمران- سازه استاد
دانشگاه صنعتی شریف

ghannadsharif.edu

h-index: 8  

دکتر اصغر وطنی اسکوئی

مهندسی عمران- سازه دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

vatanisru.ac.ir

h-index: 3  

دبیر اجرایی

مجتبی کریمایی طبرستانی

مهندسی عمران- آب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

www.sru.ac.ir
karimaeisru.ac.ir

h-index: 1