بررسی آزمایشگاهی سختی و نشست بستر ماسهای مسلح شده با شرایط پاکت نرم تحت پی مستطیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علمی کاربردی میبد

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نشست و سختی بستر ماسه‌ای شامل پاکت نرم، تحت پی مدل مستطیلی می‌باشد. در این تحقیق ابتدا آزمایش‌ها روی پی مدل مستقر بر بستر ماسه‌ای انجام گرفت. سپس جهت ایجاد شرایط پاکت نرم، المان فوم در موقعیت از پیش تعیین شده قرار گرفت. موقعیت فوم از کف پی و ابعاد فوم به عنوان متغیر مورد بررسی واقع شدند. نتایج نشان داد که برای ایجاد شرایط پاکت نرم، فوم به عرض B (Bمعرف عرض پی) در عمق B2 از کف پی، شرایط را ایفا می‌کند و همچنین وجود پاکت نرم باعث افزایش نشست پی و کاهش سختی و ظرفیت باربری پی می‌شود. در ادامه، ابتدا المان فوم در بستر گنجانده شد و سپس المان‌های تسلیح در بالای موقعیت فوم قرار گرفتند و بارگذاری پی انجام شد. از منحنی های بار-نشست بدست آمده،  ظرفیت باربری، سختی و نشست بستر استخراج شدند. مقادیر بهینه المان‌های تسلیح جهت رسیدن به بیشینه ظرفیت بدست آمدند. نتایج نشان دادند که افزودن المان‌های تسلیح، باعث افزایش ظرفیت باربری و سختی و باعث کاهش نشست پی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stiffness and Settlement Experimental Study of Reinforced Sand Bed including Soft Pocket under Rectangular Model Footing

نویسندگان [English]

  • Rasoul Afshoon 1
  • Shiva Heidari 2
  • Mehdi Abtahi 1
1 Department of Geotechnical Engineering, Faculty of Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Meybod University of Applied Sciences
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the settlement and stiffness of reinforced sand bed including soft pocket under rectangular model footing. The experiment initially was conducted on the model footing rested on sand bed. Then foam element was inserted in preset position for providing soft pocket condition. The foam distance from footing beneath, and the foam dimensions were examined as variable parameters. Results show that foam with B width create soft pocket condition at 2B distance of footing base and existence of soft pocket increase the footing settlement and decrease the stiffness and bearing capacity of foundation. By progressing the tests, the foam element was initially positioned in the sand bed and then the reinforcing elements were rested at the top of foam continued by loading the model footing. The bearing capacity, stiffness and settlement of sand bed were extracted from the load-settlement curves. The optimum values of reinforcing elements were obtained for reaching the ultimate bearing capacity. Results revealed that adding of reinforcement increased the bearing capacity and stiffness and decreased the settlement of foundation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bearing Capacity
  • Stiffness
  • Settlement
  • Reinforced Bed
  • Soft Pocket
  • Foam