دوره و شماره: دوره 2، بهار و تابستان 94 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-66 (سال دوم، شماره یک بهار و تابستان 1394) 
1. تغییرات حدود پلاستیک خاک رس تثبیت شده با آهک

صفحه 1-14

وحید تائبی؛ احمدرضا محبوبی اردکانی؛ محمد حاجی ستوده؛ مهدی نیکزاد


5. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی خاک حول پایه‌های مرکب پل

صفحه 47-55

حبیبه قدسی؛ محمدجواد خانجانی؛ علی اصغر بهشتی


6. مقاومت جریان و توزیع سرعت در کانال‌ها با مقاطع مثلثی شکل

صفحه 55-66

میرعلی محمدی؛ حسین محمد نژاد؛ حمزه ابراهیم نژادیان