دوره و شماره: دوره 1، پاییز و زمستان 93 - شماره پیاپی 2، مهر 1393، صفحه 65-135 (سال اول، شماره 2 پاییز و زمستان 1393) 
مطالعه آزمایشگاهی گسیختگی قالبی ورق‌های اتصال در اتصال جوشی

صفحه 111-118

آرمین مقبلی اسکویی؛ جواد واثقی امیری؛ مهدی دهستانی


شماره‌های پیشین نشریه

سال اول، شماره 2 پاییز و زمستان 1393
سال اول، شماره 1 بهار و تابستان 1393