بررسی رفتار خستگی قیر اصلاح شده با نانورس و نانوآهک هیدراته با استفاده از آزمایش جاروب دامنه خطی (LAS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

نانو مواد در سال­های اخیر برای بهبود خواص رئولوژیکی قیر و اصلاح مشخصات مکانیکی مخلوط­­های آسفالتی مورد استفاده قرار گرفته­اند. در این تحقیق، هدف بررسی تاثیر نانورس، آهک هیدراته و نانوآهک هیدراته بر عملکرد خستگی قیر بوده است. نانوآهک هیدراته با روشی کم هزینه و با استفاده از آسیاب گلوله­ای سیاره­ای با میانگین اندازه ذرات 281 نانومتر تولید شده است. برای بررسی عملکرد خستگی قیر، از آزمایش جاروب دامنه خطی (LAS) استفاده شد. نانورس با مقادیر 2، 4 و 6 درصد و آهک و نانوآهک هیدراته با مقادیر 5، 10 و 20 درصد وزنی قیر استفاده شدند. نتایج نشان دادند که افزودن 6 درصد نانورس به قیر منجر به افزایش 38 درصدی عمر خستگی نمونه­ها شده است. بر اساس آزمایشات انجام شده در این تحقیق، عمر خستگی نمونه­ حاوی 10 درصد نانوآهک هیدراته 1.5 برابر عمر خستگی نمونه­ حاوی 10 درصد آهک هیدراته بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Fatigue Properties of Nanoclay and Nano-Hydrated Lime Modified Bitumen Using Linear Amplitude Sweep (LAS) Test

نویسندگان [English]

  • Amir Kavoussi
  • Peyman Barghabani
Department of Road and Transportation, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nanomaterials have been used for enhancing rheological properties of bitumen and mechanical properties of asphalt mixes. In this study, the effects of nano-clay, nano-hydrated lime and hydrated lime has been investigated on fatigue behavior of bitumen. Nano hydrated lime was produced using a planetary ball mill with average particle size of 281nm. Linear Amplitude Sweep (LAS) test has been performed to evaluate fatigue properties of samples. Nano-clay was used by 2%, 4% and 6% weight of bitumen. Hydrated lime and nano-hydrated lime were used at 5%, 10% and 20% of weight of bitumen. Results showed that nanoclay at 6% (by weight of bitumen), increased fatigue life of the binder at 40% level. Specimen contained 10% nano-hydrated lime had a fatigue life 49% higher than that contained 10% hydrated lime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified Bitumen
  • Nanoclay
  • Nano-Hydrated Lime
  • Fatigue Life
  • LAS Test