بررسی آزمایشگاهی تاثیر سدیم کلرید(NaCl) بر مقاومت CBR و پارامترهای تراکمی خاک طبیعی و خاک تثبیت شده با سیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

خاک­های بسیاری در طبیعت وجود دارد که سدیم کلرید، قسمتی از ذرات  تشکیل دهنده آن می­باشد و یا به واسطه نزدیکی به منابع آب شور، تحت تاثیر این املاح قرار دارند؛ از طرفی سیمان نیز به دلیل فراوانی و در دسترس بودن از رایج­ترین روش­های تثبیت خاک­ها است، در این پژوهش سعی شده است تاثیر سدیم کلرید به صورت محلول بر روی مقاومت CBR و پارامترهای تراکمی خاک انتخاب شده اولیه و هم چنین خاک تثبیت شده با سیمان( با توجه به انتخاب درصدهای متفاوت سیمان) مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج به­دست آمده حاکی از آن است که افزودن سدیم کلرید به صورت محلول به خاک اولیه و هم چنین خاک تثبیت شده با سیمان ( با توجه به درصدهای مختلف)  باعث افزایش وزن مخصوص خشک حداکثر و هم چنین کاهش رطوبت بهینه در مقایسه با حالت اولیه خود خواهد شد. هم چنین افزودن این محلول به خاک با توجه به میزان اثرگذاری  متفاوت  بر روی خاک اولیه و خاک تثبیت شده، باعث افزایش مقاومت CBR هر دو نوع نمونه خاک ( اولیه، تثبیت شده) خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In-vitro Evaluation of Effect of Sodium Chloride (NaCl) on CBR Resistance and Compaction Parameters of Natural Soil and Soil Stabilized with Cement

نویسندگان [English]

  • Alireza Negahdar
  • Behnam Askari Lasaki
  • Sina Lotfollahi
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Since there are plenty soils in the nature that sodium chloride is a part of their constituent materials, or they are affected by sodium chloride due to the proximity to saline water sources, and on the other hand because cementation is one the most common methods for soil stabilization due to its availability and abundance, in this study we have tried to evaluate the effects of sodium chloride in solution form on CBR resistance and compaction parameters of the initial selected soil as well as soil stabilizing by cement mixes (according to the proportion of different cement percentages). The obtained results indicate that, adding the sodium chloride in solution form to the initial soil as well as soil stabilized with cement (considering different percentages) will increase the maximum dry density and also decreases optimum moisture, compared to its initial state. Also, adding this solution to the soil will increase the CBR resistance of both types of soil samples (initial and stabilized) considering the amount of different effectiveness on the initial soil and soil stabilized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sodium Chloride Solution
  • Compaction Parameters
  • Stabilized Soil
  • CBR
  • Resistance
  • Cement