دوره و شماره: دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه) - شماره پیاپی 8، آبان 1396، صفحه 73-141 (شماره ویژه، مهندسی ژئوماتیک نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی سنجش از دور) 

شماره‌های پیشین نشریه

شماره ویژه، مهندسی ژئوماتیک نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی سنجش از دور