مکان یابی تأسیسات نظامی با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعة موردی: استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه آموزشی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و حضور مداوم تهدیدات خارجی، اتخاذ تمهیدات مختلف در حفظ و حراست از تجهیزات و تأسیسات نظامی ضروری است. یکی از اقداماتی که می تواند مانع بروز آسیب های داخلی شود، اقدامات پدافند غیر عامل و یکی از اصول مهم آن مکان‌یابی صحیح است. در همین راستا سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با توان پردازشی بالا و مدیریت حجم بالای اطلاعات می تواند فرماندهان و طراحان نظامی را یاری کند. هدف از تحقیق حاضر یافتن مکانی مناسب برای تأسیسات و تجهیزات نظامی با در نظر گرفتن جنبه‌های ایمنی نظامی و پدافندی است. این تحقیق در دو سطح وسیع و دقیق در استان مازندران انجام شد. در سطح وسیع ابتدا معیارها با نظر کارشناسان مشخص گردید و نقشه های معیار آماده شد. سپس با استفاده از روش AHP نقشه ها و وزندهی و به کمک روش همپوشانی شاخص بر هم نهی شدند. مطابق نتایج بهترین منطقه در استان بخش چهاردانگه در شهرستان کیاسر می باشد. در ادامه به منظور مشخص نمودن بهترین سایت با در نظر گرفتن معیارهای پدافند غیر عامل، مجدداً مبادرت به تهیه نقشه های معیار از بخش مورد نظر شد. در این مرحله باز روش فازی استفاده شد. لذا تمامی نقشه های معیار به صورت فازی در آمدند و با اتخاذ رویکردی سختگیرانه به کمک تابع ضرب فازی نقشه ها تلفیق و سایت مناسب مشخص گردید. ارزیابی نتایج با استفاده از پژوهش های میدانی نشان داد که محوطه برگزیده شده از شرایط کاملاً مطلوبی برای اهداف تحقیق برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Military Installations Site Selection with Passive Defense Considerations (Case study: Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Farhad Hosseinali 1
  • Pedram Nazeri 2
1 Civil engineering Department, Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Civil engineering Department, Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

According to the strategic position of Iran in the Middle East region and the continued presence of foreign threats it is essential to take different measure to protect military installations.One of the measures that can prevent internal damage is passive defense. One of the important principles in passive defence is the proper site selection.For this purpose, Geographic Information System (GIS) equipped with high processing power and capability of voluminous information management can help commanders and designers.The aim of this research is to find a suitable site for military installations and equipment considering the principles of military safety and passive defense. This research was carried out at two levels of detail in Mazandaran province. At the large level, the effective factors were determined by the experts and the factor maps were prepared. Then, the maps were weighted using AHP method and were overlayed using Index Overlay approach. The results of this level showed that the most appropriate area is Chahardange district located in Kiasar county. Therefor, with the goal of taking uncertainty into account, fuzzy method was used. Therefore, the factor maps were fuzzified and by adopting a strict approach, fuzzy product function was used. Consequently the maps were combined using fuzzy product and the proper site was detertmined. Evaluation of the results by field researches revealed that the determined site has the proper conditions for the purposes of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site selection
  • Passive Defense
  • Geographic Information System
  • Analytical Hierarchy Process
  • Military installations