بهبود خاصیت عایق‌بندی اندود کاهگل با استفاده از بنتونیت و کائولن میکرونیزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مرمت آثار تاریخی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه مرمت آثار تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

4 گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

کاهگل یکی از قدیمی­ترین ملات‌های سنتی ایران است که قابلیت­ها و تجربیات استفاده از آن در طول تاریخ، نشان‌دهنده آن است که می‌توان از آن، به عنوان یک پوشش مناسب برای حفاظت ساختارهای معماری خاکی استفاده نمود ولی لزوم تجدید دائمی آن، پس از هر بار فرسایش در مقابل بارندگی، حکایت از ناپایداری آن در مقابل رطوبت دارد؛ بنابراین یافتن روشهای علمی مناسب به منظور افزایش دوام و طول عمر مفید اندود کاهگل، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. بررسی تاثیر بنتونیت و کائولن میکرونیزه در ترکیب با ملات کاهگل به منظور افزایش دوام آن، نشان داد که با استفاده از کائولن تا 82 درصد و با بنتونیت تا 121 درصد می‌توان ضریب نفوذپذیری کاهگل را کاهش داد. به علاوه، کائولن و بنتونیت میکرونیزه، مقاومت فشاری کاهگل را نسبت به نمونه‌های شاهد به ترتیب تا 39 و 33 درصد ارتقا می‌دهد. ارزیابی میزان دوام نمونه‌های آزمایشگاهی تحت بارش مصنوعی با دستگاه شبیه‌ساز باران نشان داد که استفاده از 3 درصد وزنی کائولن میکرونیزه، میزان هدر رفت ماده جامد نمونه‌ها را حداقل تا 7/16 درصد و حداکثر تا 4/31 درصد کاهش و دوام آنها را در مقابل فرسایش ناشی از بارندگی افزایش می‌دهد. این مطالعات همچنین بیانگر آن است که با کاهش اندازه ذرات ماده افزودنی، میزان تاثیر مثبت آنها نیز در بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی ملات کاهگل افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improvement of insulation property of Kahgel plaster with Kaolin and Bentonite micronized

نویسندگان [English]

  • Masoud Bater 1
  • Jahangir Abedi-Koupai 2
  • Hossien Ahmadi 3
  • Rahmatollah Emadi 4
1 Department of Restoration of Historical Works, Faculty of Art and Architecture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Water Engineering, Faculty of Agricultural Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
3 Department of Restoration of Monuments, School of Conservation and Restoration, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran
4 Department of Materials Engineering, Faculty of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Kahgel is one of the oldest traditional mortars in Iran, which it’s capabilities and performance in throughout history to conserve earthen buildings, show that it can be used as a covering for conservation of earthen architectural structures, but low durability and the need for renewal the plaster due to erosion of rainfall suggest that Kahgel plaster is weak and unstable. It is very essential in finding appropriate scientific methods to enhance the durability and lifespan of Kahgel plaster. The effect of micronized Kaolin and Bentonite additives used to build the different samples of Kahgel plaster on physical and mechanical properties to enhance the durability of Kahgel plaster, showed that micronized Kaolin, reduced saturated hydraulic conductivity of the Kahgel plaster at 82 % level and micronized Bentonite, is decreased by 121 %. In addition micronized Kaolin and Bentonite, increased uniaxial compression strength of the Kahgel plaster at 39 % and 33 %, respectively. Evaluation of water erosion of  the samples during rainfall by  rainfall simulator showed that use ofKaolin 3% (by weight of Khahgel), the minimum sample’s total dry material loss of the Kahgel plaster reduced to 16/7% and the maximum decrease to 31/4%  and increase durability of the Kahgel plaster against water erosion. Experimental results indicated that with decreasing the dimensions of the additive particles, its influence is improved due to the increased surface area of materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kahgel
  • micronized additives
  • Bentonite
  • Kaolin
  • conservation