اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمود قضاوی

مهندسی عمران- ژئوتکنیک استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/ghazavi_ma/
ghazavi_makntu.ac.ir
0000-0002-7935-1334

h-index: 16  

مدیر مسئول

دکتر سعید غفارپور جهرمی

مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

www.sru.ac.ir/ghaffarpour-fa/
saeed_ghfsru.ac.ir
0000-0002-3033-7195

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهروز حسنی

مهندسی عمران- سازه استاد
دانشگاه فردوسی مشهد

b_hassanium.ac.ir

مهیار عربانی

مهندسی راه و ترابری استاد
دانشگاه گیلان

eng.guilan.ac.ir/en/~arabani
arabaniguilan.ac.ir
(+98-13) 33690270
0000-0002-4802-3725

h-index: 18  

دکتر داود مستوفی نژاد

مهندسی عمران- سازه استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان

scholar.google.com/citations?user=WvPxST4AAAAJ&hl=en
dmostoficc.iut.ac.ir
0000-0003-1326-012X

h-index: 32  

دکتر موسی محمودی صاحبی

مهندسی عمران- سازه دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

m.mahmoudisru.ac.ir

دکتر علی کاوه

مهندسی عمران- سازه استاد
دانشگاه علم و صنعت

alikavehiust.ac.ir

h-index: 55  

علی لشکری

مهندسی عمران- ژئوتکنیک استاد
دانشگاه صنعتی شیراز

en.sutech.ac.ir/cee/faculty/profile/?user=true&userid=RlY0ZHJZb09FQnNlU3NxR0dkd0JlZz09
lashkarisutech.ac.ir
0000-0002-0947-6684

h-index: 18  

جواد واثقی امیری

مهندسی عمران- سازه استاد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

vaseghinit.ac.ir
0000-0002-0267-4709

h-index: 16  

دبیر اجرایی

عباس مالیان

مهندسی عمران- نقشه برداری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

www.sru.ac.ir
a.maliansru.ac.ir
0000-0002-4793-0657

h-index: 4