مطالعه آزمایشگاهی تأثیر عیار سیمان، حداکثر اندازه سنگدانه و کاربرد میکروسیلیس بر روی نفوذپذیری بتن غلتکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران

چکیده

بتن کوبیده غلتکی بتنی با اسلامپ صفر است و عملیات حمل، پخش و تراکم آن بـا اسـتفاده از ماشین‌آلات عملیات خاکی صورت میگیرد. کاربرد این نوع بتن در ساخت سدها و نقش نفوذپذیری در طراحی سدها، اهمیت شناخت عوامل تأثیرگذار بر روی نفوذپذیری بتن غلتکی را دو چندان کرده است. در پژوهش حاضر، اثر میزان عیار سیمان، حداکثر اندازه سنگ‌دانه و کاربرد میکروسیلیس و نقش عمل‌آوری مرطوب درزها بر روی نفوذپذیری بتن غلتکی موردتوجه قرار گرفت. لذا با ساخت نمونه های آزمایشگاهی و انجام آزمایش نفوذپذیری، مقدار بهینه عیار سیمان و میکروسیلیس و همچنین تأثیر حداکثر اندازه سنگ‌دانه بررسی گردید. نتایج نشان داد که عیار بهینه ی سیمان 110 کیلوگرم بر مترمکعب می باشد و با افزایش حداکثر اندازه ی سنگ‌دانه، نفوذپذیری نیز افزایش می یابد. به‌علاوه مقدار بهینه جایگزینی میکروسیلیس با سیمان، 20 درصد مقدار سیمان بدست آمد. همچنین با رعایت شرایط مناسب اجرایی و عمل‌آوری مرطوب درزها، می توان نفوذپذیری از درزها را نیز کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the effect of cement content, aggregate size and application of microsilica on the permeability of roller compacted concrete

نویسندگان [English]

  • saeed khosravi 1
  • seyed ali akbar habibi 2
  • vahid babadi akasheh 3
1 Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Geotechnical Engineering, Faculty of Civil Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic University Dehaghan Branch, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

roller-compacted concrete is a type of concrete with a slump of zero and is transported, spread and compacted by machinery used in soil compaction operations operations. Application of this type of concrete in the construction of dams and the role of permeability in the design of dams has increased the importance of identifying the factors affecting the permeability of roller-compacted concrete. In this research, the effect of cement content, maximum aggregate size and the application of microsilica and the role of wet curing of joints on the permeability of roller-compacted concrete were considered. Therefore, by making laboratory samples and conducting permeability tests, the optimum amount of the replacement of cement with microsilica and also the effect of maximum aggregate size were investigated. The results showed that optimum cement content was 110 kg / m3, and as the maximum size of aggregates increased, permeability increased, too. In addition, the optimum amount of microsilica replacement with cement was 20% of the cement content. Also, the permeability of joints can be reduced by observing proper operating conditions and wet curing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permeability
  • Roller compacted concrete
  • Cement content
  • Microsilica
  • Maximum size of aggregate