تسلیح خاک رس تثبیت شده با آهک با استفاده از ژئوگرید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

روش های بهسازی خاک جهت بهبود پایداری و اطمینان از توان باربری مناسب تحت بارسازه ها مهم و ضروری بوده و می تواند در مقایسه با سایرروش ها در هزینه و زمان پروژه صرفه جوئی نماید. به منظور بهبود مشخصات فنی و رفتار خاک‌ها روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آن‌ها تثبیت با آهک و دیگری تسلیح خاک با عناصر دارای مقاومت کششی بالا نظیر ژئوگریدها است. این روش‌ها به صورت مجزا توسط محققین متعددی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. در تحقیق حاضر تثبیت خاک با آهک و تسلیح با ژئوگرید‌ به صورت همزمان مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه‌های رسی با مقادیر 1، 3، 5 و 7 درصد آهک تثبیت و توسط دو آرایش مختلف ژئوگرید تسلیح و پس از عمل‌آوری به مدت 1، 7، 14 و 30 روز در دمای 35 درجه سانتیگراد تحت آزمایش‌ مقاومت فشاری محدود نشده قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افزودن حداقل 3 درصد آهک باعث افزایش قابل ملاحظه در مقاومت فشاری و کاهش کرنش گسیختگی می‌گردد و تسلیح با ژئوگرید نمونه های تثبیت شده تاثیری بر خصوصیات مقاومت فشاری و شکل پذیری نمونه ها نداشته که به احتمال بسیار زیاد ناشی از ابعاد نسبتا کوچک ژئوگرید ها بود که در حین آزمایش مانع از به کشش افتادن آنها گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lime Stabilized Clay Reinforced With Geogrids

نویسندگان [English]

  • Hamed Mirzaeifar
  • Mahmood reza Abdi
  • Mehdi Rafieinia
  • Hossein Malackzade
Department of Geotechnical Engineering, Faculty of Civil Engineering, Khaje Nasir al-Din Toosi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Soil improvement techniques are important and necessary to increase stability and bearing capacity of soils so that they can successfully sustain loads of the superstructures and lead to saving time and cost of projects. There are many methods of improving soil characteristics which includes lime stabilization and geosynthetic reinforcements. These methods have been widely investigated by many researchers separately. In the current research effects of lime addition and geogrid reinforcement concurrently on clay soil characteristics have been investigated. Clay samples with diameter and height of 50 and 100 mm, respectively have been stabilized with 1, 3, 5 and 7 percent lime and reinforced with two different geogrid arrangements and cured for 1, 7, 14 and 30 days at 35 degree centigrade before being subjected to unconfined compression tests. Results show that lime addition up to 3% significantly increases compressive strengths and reduces strains at failure and using geogrid as reinforcement for stabilized samples does not enhance these characteristics which are attributed to the small size of geogrids used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clay
  • Stabilization
  • Reinforcement
  • Lime
  • Geogrid