مقاوم سازی، تعمیر و افزایش ظرفیت باربری اعضای بتنی توسط روش جدیدی مبتنی بر تزریق اپوکسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه سازه و زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

امروزه روش‌های نوینی از جمله به‌کارگیری الیاف پلیمری جهت محصور کردن عضو بتنی و تزریق رزین در ترک‌ها تحت فشار به منظور ایجاد پیوستگی در عضو بتنی گسیخته شده معرفی شده‌اند. در این مقاله سعی بر آن است که یک روش جدید مقاوم‌سازی مبتنی بر تزریق اپوکسی معرفی شود که می‌توان از این روش علاوه بر مقاوم‌سازی و افزایش ظرفیت باربری برای تعمیر اعضای بتنی نیز استفاده کرد. در این مقاله روش مذکور با انجام یک مطالعه موردی تشریح شده است. در این راستا تعداد نه نمونه استوانه‌ای تهیه شد که سه نمونه به عنوان شاهد، دو نمونه با چهار حفره و چهار نمونه شامل هشت حفره می‌باشد که تمامی حفرات با مته‌ای به قطر 10 میلی‌متر ایجاد شده و در آن‌ها تزریق توسط اپوکسی صورت گرفته است. هدف بررسی میزان افزایش مقاومت و کاهش کرنش جانبی تحت بارگذاری محوری است. دو نمونه از نمونه‌های هشت حفره‌ای نیز با الیاف پلیمر کربن CFRP محصور شده تا میزان تأثیر استفاده توأمان از روش حاضر و روش رایج محصورشدگی توسط الیاف پلیمری بررسی شود. حفره‌های مذکور در نمونه‌ها با زوایا و فواصل مشخصی از هم ایجاد گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که تزریق اپوکسی به این شیوه موجب افزایش مقاومت و ظرفیت باربری نمونه‌ها در ناحیه غیرخطی شده و از کرنش جانبی کاسته می‌شود. همچنین استفاده توأمان تزریق اپوکسی و محصور کردن توسط الیاف پلیمری نتایج مطلوبی در بر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Retrofitting, Rehabilitation and increasing the Load Capacity of Concrete Members by a New Method Based on Epoxy Injection

نویسندگان [English]

  • S.Mohammad Reza Mortazavi
  • Masoud Abdollahi
  • Behrouz Zaeimdar
Department of Structures and Earthquakes, Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the past decade significant research on strengthening, repair and increasing load capacity of concrete structures is carried out by the researchers. Meanwhile, the new methods including the use of polymer fibers to provide confinement for concrete and injecting resin under pressure to fill the concrete cracks for a better continuity of a failed member are introduced. This paper introduces a new approach for strengthening a concrete member based on epoxy injection and in addition to strengthening and increasing the load capacity to repair concrete members. In this study, nine cylindrical samples were prepared, three as control specimens, two specimens with four holes and four specimens with eight holes. All holes   with a diameter of 10 mm provided by drill and then epoxy injection were carried out.  The purpose was to determine the strength increase and to reduce the lateral strain under axial loading. Two specimens with eight holes confined with carbon fiber reinforced polymers (CFRP) to observe the effect of such a confinement comparing to the normal confinement provided by CFRP. These holes were created in specimens with specific angles and distances from each other. The results show that the suggested epoxy injection method increased the strength and load capacity of the specimens in the non-linear range and the lateral strain is reduced. Epoxy injection plus confinement provided by CFRP resulted in a better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rehabilitation
  • Retrofitting
  • Epoxy Injection
  • increasing Strength