بررسی مشکلات پژوهش‌های میدانی زیست مهندسی خاک جهت استفاده‌های کاربردی در حفاظت سواحل رودخانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

ترکیب خاک و ریشه سبب افزایش مقاومت برشی خاک و پایداری شیب ساحل رودخانه­ها می­شود. برای پایداری شیب­ها، استفاده از روش­های سازه­ای بیشتر مرسوم است. فرسایش و گسیختگی خاک معمولا در طول نسبتا زیادی از ساحل رودخانه رخ می­دهد که حفاظت سازه­ای آن بسیار پر هزینه می­باشد. از این­رو استفاده از روش­های زیستی مهندسی ضمن سازگاری با محیط زیست و حفظ شرایط اکولوژیکی آبرهه­ها سبب پایداری و حفاظت سواحل رودخانه با کم­ترین هزینه ممکن می­شود. برای استفاده­های کاربردی از پوشش­های گیاهی، شناخت خواص مکانیکی و هیدرولوژیکی گیاهان بسیار اهمیت دارد. با استفاده از پژوهش­های میدانی می­توان خواص فنی و مهندسی گونه­های گیاهی را به شکل دقیق­تری برداشت نمود. اما به دلیل تاثیر عوامل مختلف بر تحقیقات میدانی انجام این گونه پژوهش­ها در مقایسه با کارهای آزمایشگاهی پیچیده­تر و سخت­تر می­باشد. با توجه به گسترش روزافزون استفاده از روش­های زیست مهندسی در پایداری شیب­ها، در این مطالعه مشکلات پژوهش­های میدانی زیست مهندسی خاک مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی نشان داد که؛ یافتن مکان مناسب برای انجام تحقیق، داشتن تعداد کافی از هر گونه گیاهی هدف، در مکان انتخاب شده، در نظر گرفتن زمان مناسب برای شروع و پایان کار تحقیق، انتخاب روش مناسب حفاری، مشکلات نقشه­برداری، تعیین تعداد و قطر ریشه، تهیه نمونه ریشه جهت انجام آزمایش تعیین مقاومت کششی، نگهداری مناسب از ریشه­ها تا زمان انجام آزمایش، یافتن دستگاه مناسب تست کشش و تعیین فک مناسب از مهمترین مشکلات طرح­های زیست مهندسی خاک می­باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Problems of undertaking Soil Bioengineering Research, used in Riverbanks Protection

نویسندگان [English]

  • Alirerza Hoseini 1
  • Mahmoud Shafai Bajestan 2
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Department of Water Structures, School of Water Engineering, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Combination of soil and plant roots can increase the strength of soil and stability of slope riverbanks.  Structural methods are more commonly used to stabilize the riverbanks. Erosion and slumping of soil occur along the significant length of riverbanks, the protection of which involves substantial costs. Therefore, protection of riverbanks with Bio-Engineering methods not only is consistent with environmental aspects and protection of river ecology but also lowers the costs. Mechanical and hydrological properties of plant are important in applying vegetation point of view. Technical properties and engineering of plant species can be understood better by using field investigations. However, it is more complicated and difficult to undertake field works due to the effect of various factors in comparison with laboratory research. Considering the increasing trend of using Bio-Engineering in slope stability, this study aims to investigate problems associated with undertaking field research in Bio-Engineering projects. The results of this study show that, selecting appropriate site to undertake research project, ensuring adequate number of relevant plants in the site, determining the best time to start and end the research project, choosing appropriate excavation methods, considering and resolving mapping problems, determining the number and diameter of roots, performing tests to determine root resistance, looking after roots until performing relevant tests, using appropriate device for tension tests and determining proper clamp are among important problems in undertaking soil Bio-Engineering research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil Mechanic
  • Geotechnical
  • River
  • Slope
  • Stability
  • Root