پژوهش های تجربی در مهندسی عمران (JERCE) - واژه نامه اختصاصی