پژوهش های تجربی در مهندسی عمران (JERCE) - اهداف و چشم انداز