دوره و شماره: دوره 3، بهار و تابستان 95 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-80 (بهار و تابستان 95) 
6. تسلیح خاک رس تثبیت شده با آهک با استفاده از ژئوگرید

صفحه 63-72

حامد میرزائی فر؛ محمودرضا عبدی؛ مهدی رفیعی نیا؛ حسین ملک زاده


7. مدیریت سیلاب در حوضه آبریز رودخانه کن با رویکرد شبیه‌سازی و بهینه سازی

صفحه 73-89

فرهاد هوشیاری پور؛ جعفر یزدی؛ مرتضی افتخاری؛ سارا شش انگشت؛ فاطمه جوادی