دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه آزمایشگاهی خاک های منطقه جنوب غربی شهر میبد از نظر واگرایی و رمبندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1396

فاطمه دهستانی مهرجردی؛ حمید مهرنهاد؛ محمد اخوان قالیباف


بررسی پارامترهای موثر بر بهسازی خاک به روش بیولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

مرتضی خالقی؛ نادر شریعتمداری؛ شبنم میانجی؛ محمد فولادی


بررسی آزمایشگاهی و عددی قاب خمشی بتنی مسلح با الیاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

سعید محرابی؛ مهدی وجدیان


بررسی عوامل مؤثر بر زمان سفر با استفاده از مدلسازی با روش‌های پرداخت مستحکم شده و FGLS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

منصور حاجی حسینلو؛ سید احسان سید ابریشمی؛ سید علی قائمی