نویسنده = مهدی رفیعی نیا
تعداد مقالات: 1
1. تسلیح خاک رس تثبیت شده با آهک با استفاده از ژئوگرید

دوره 3، بهار و تابستان 95، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-72

حامد میرزائی فر؛ محمودرضا عبدی؛ مهدی رفیعی نیا؛ حسین ملک زاده