نویسنده = محمودرضا عبدی
تعداد مقالات: 2
1. تسلیح خاک رس تثبیت شده با آهک با استفاده از ژئوگرید

دوره 3، بهار و تابستان 95، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-72

حامد میرزائی فر؛ محمودرضا عبدی؛ مهدی رفیعی نیا؛ حسین ملک زاده


2. تأثیر اندازه ذرات خاک و ابعاد چشمه‌های ژئوگرید بر اندرکنش خاک-ژئوگرید

دوره 1، بهار و تابستان 93، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-64

محمودرضا عبدی؛ مهرداد اتفاق