مطالعه آزمایشگاهی خاک های منطقه جنوب غربی شهر میبد از نظر واگرایی و رمبندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، گروه آموزشی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار، گروه آموزشی عمران،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار، گروه آموزشی خاک شناسی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

خاک‌های مسئله‌دار، خاک‌هایی هستند که در پروژه‌های عمرانی مشکلات فنی و مهندسی زیادی از قبیل ریزش و یا ترک‌خوردگی ساختمان‌ها، نشست ناهمگون ساختمان و مشکلات عدیده دیگری را به همراه دارند. انجام بررسی‌های ژئوتکنیکی به منظور شناخت نوع خاک، قبل از شروع پروژه‌ها می‌تواند باعث جلوگیری از بروز خسارت و ترک‌خوردگی ناشی از خاک‌های مسئله‌دار شود. در تحقیق حاضر، منطقه جنوب‌غربی شهر میبد، به دلیل وجود بعضی فرو‌رفتگی‌های زمین و ترک‌های موجود در ساختمان‌ها به منظور بررسی انتخاب گردید. نتایج حاصل از آزمایش‌های مکانیک خاک شامل درصد رطوبت، چگالی ویژه، وزن مخصوص، دانه‌بندی به روش هیدرومتری، حدود اتربرگ، سوراخ سوزنی، هیدرومتری مضاعف، تحکیم منفرد و کانی‌شناسی خاک (XRD,XRF) بر روی 8 نمونه دست خورده و 4 نمونه دست نخورده که از سه گمانه 4، 3 و 1 متری برداشت شد، در ادامه آمده است. بر اساس آزمایش تحکیم منفرد، پتانسیل رمبندگی خاک منطقه در دو گمانه، متوسط و در گمانه سوم، شدید ارزیابی شد که به نظر می‌رسد فرو‌رفتگی‌های زمین و خسارات وارده به سازه‌ها ناشی از همین موضوع باشد. بر اساس آزمایش‌های واگرایی (سوراخ سوزنی، هیدرومتری مضاعف و کانی‌شناسی) پتانسیل واگرایی منطقه بسیار ناچیز ارزیابی شد. عنصر و کانی رسی غالب موجود در خاک به ترتیب، سیلیسیوم و کانی ایلیت هستند که مشکلی برای خاک و سازه ایجاد نمی‌کنند اما وقتی کانی ایلیت در اثر تکامل به کانی بیدلیت تبدیل شود باعث واگرایی خاک خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratorial study of clay soils Meybod south-western in terms of dispersivity and collapsibility

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dehestani Mehrjardi 1
  • Hamid Mehrnahad 2
  • Mohammad Akhavan Ghalibaf 3
1 University of Yazd, Yazd, Iran
2 university of Yazd, Yazd, Iran
3 university of Yazd, Yazd, Iran
چکیده [English]

Problematic soils are those soils that have technical and engineering problems such as collapse or crack in the buildings. Making geo-technical observations in order to recognize soil kind, before commencing the projects can help to avoid damage and crack of the structure due to the existence of problematic soils. In this research south-western part of Meybod was chosen for survey because of existence of some earth depressions and building cracks. Results of soil mechanics tests consist of moisture content, specific density, specific gravity, grading by hydrometer, Atterberg limits, pinhole, double hydrometer, 1dimensional consolidation and soil mineralogy (XRD, XRF) on 8 touched and 4 intact samples that derived from 1,3,4 meters boreholes are as: According to one- dimensional consolidation test, Collapsibility Potential average in two boreholes and severe in the third borehole that seems ground depressions and building damages were due to this issue. Based on soil dispersion tests (pinholes, double hydrometer and mineralogy) dispersivity potential of the area was measured very low. The predominant element and clay mineral were silicon and illite. mineral respectively that make no problem for soil and structures. However, when illite is transformed into bidellite due to evolution, it will cause dispersion of the soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problematic soil
  • dispersive soil
  • Collapsible soil
  • physical experiments
  • mineralogy