کلیدواژه‌ها = نمودار دبی- مقیاس
تعداد مقالات: 1
1. مقاومت جریان و توزیع سرعت در کانال‌ها با مقاطع مثلثی شکل

دوره 2، بهار و تابستان 94، بهار و تابستان 1394، صفحه 55-66

میرعلی محمدی؛ حسین محمد نژاد؛ حمزه ابراهیم نژادیان